1. Definities

 

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Content – De inhoud van de website, bestaande uit teksten en afbeeldingen

CMS (Content management systeem) – Het systeem waar Alles voor Web de klant toegang tot geeft waarmee inhoud en uiterlijk van de website kan worden beheerd. 

Diensten – De door Alles voor Web geleverde diensten waaronder: adviezen,
werkzaamheden en abonnementen.
Domeinnaam – Het door Alles voor Web of klant geleverde internetadres  
Intellectuele eigendomsrechten: Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alles voor Web is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Alles voor Web.
Klant – De afnemer van Alles voor Web diensten
Alles voor Web – Een handelsnaam van de eenmanszaak VUDOS, kantoorhoudende op het adres Herwijnenstraat 29, 5045 GP Tilburg en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 77006984 en met BTW-nummer (op aanvraag)
Overeenkomst – De afspraken tussen klant en Alles voor Web waarvan deze algemene voorwaarden en het online aanmeldformulier deel van uitmaken.
Privacyverklaring – De privacyverklaring is beschikbaar via https://allesvoorweb.nl/privacy-policy/
Template – Een stuk code/ sjabloon / design dat voor meerdere websites gebruikt kan worden
Webdesign – Het uiterlijk van de website, kleuren, lettertypes, ontwerpen. 

Website – Verschillende op template gebaseerde ontwerpen en bij elkaar horende pagina’s die als dienst vormen voor Alles voor Web

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Alles voor Web en alle leveringen van Diensten van en/of door Alles voor Web.

 

2.2  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene, inkoop, leverings en of andere voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.3  Wanneer deze algemene voorwaarden als onduidelijk worden gezien dient de klant dit tijdig aan te geven en te vragen om extra uitleg of verduidelijking. 

 

2.4 Wanneer er een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden genoemd is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden. 

 

2.5 De bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven van toepassing ook wanneer Alles voor Web niet steeds strikte naleving hiervan verlangt.

 

2.6 Voor specifieke of aanvullende diensten kunnen anderen of aanvullende voorwaarden gelden. 

 

2.7 Onder schriftelijk verstaan we in deze algemene voorwaarden per mail.

3. Offertes, aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Alles voor Web hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Alles voor Web kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden als klant redelijkerwijs kan begrijpen dat er een misverstand of vergissing is.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.4 Alles voor Web mag bestellingen weigeren zonder opgaaf van reden.

  1. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Wanneer klant akkoord is met offerte en dus een bestelling heeft geplaatst gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en de overeenkomst met Alles voor Web voor de levering van een of meer diensten.
4.2 Artikel 227 b lid 1 in het burgerlijk wetboek boek 6 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen klant en Alles voor Web.

5. Verplichtingen Alles voor Web en Klant

5.1  De verplichtingen van Alles voor Web
    – Alles voor Web zal naar aanleiding van het door de klant gekozen pakket waar de informatie duidelijk van op de website staat. De website creëren en/of ontwikkelen. En in overleg met klant het webdesign maken en content plaatsen.

  • Alles voor web voert zolang klant lid is update’s uit verzorgd hosing en beveiliging. Alles voor web zal gewenste domeinnaam (als deze nog beschikbaar is) verstrekken met de gewenste extensie. (.com, .nl, .be) Ook zal Alles voor Web 1 E-mail adres aanmaken en deze mailbox hosten. Meer mailadressen op aanvraag en tegen betaling. Alles voor Web geeft klant onbeperkte toegang tot het CMS. 
  • De klant mag zelf pagina’s en berichten aanmaken of content op zijn website veranderen.
  • Alles voor Web voorziet klant van informatie over hoe het CMS te bedienen. Dit door tekstuele handleiding, video handleiding en indien Alles voor Web nodig vindt telefonische uitleg. 
  • Alles voor Web voorziet website van een SSl-certificaat
  • De klant krijgt de eerste maand dat de website of webshop live staat 1 uur gratis support. De opvolgende maanden of wanneer het uur compleet gebruikt is zal Alles voor Web aanpassingen doen tegen het gebruikelijke uurtarief van €80,- tenzij anders is overeengekomen. 

5.2 De verplichtingen van de klant

  • De klant dient zelf content te maken en tijdig te leveren
  • De klant dient indien nodig wijzigingen aan het webdesign op tijd door te geven door middel van bestanden en of informatie m.b.t. huisstijl.

6. De Website

6.1 Alles voor Web maakt geen website op maat. De verschillende webdesigns zijn gebaseerd op verschillende templates. Alles voor Web probeert de wensen van de klant na te leven echter zal dit niet altijd gaan door beperkingen in wat wel en niet kan door het CMS. Dit om de service snel en goed te houden. 

6.2 Er kunnen gebreken of wijzigingen ontstaan wanneer Alles voor Web een template update.
6.3 Alles voor web mag de website van de klant automatisch gebruiken voor promotiedoeleinden.

7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden. Er wordt minimaal 1 maand in rekening gebracht.
7.2 Alles voor Web is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming met twee maanden opzegtermijn. Alles voor Web heeft het recht de overeenkomst per direct op te zeggen indien de klant één of meerdere bepalingen van de gesloten overeenkomst met Alles voor Web niet heeft nagekomen.
7.3 Als de klant de overeenkomst opzegt, zal de website na de laatst betaalde termijn verstreken is offline worden gehaald.
7.4 Indien gewenst kan de klant de domeinnaam overnemen tegen een vergoeding van 30 EUR aan Alles voor Web

7.5 De klant kan een export van de website opvragen bij Alles voor Web waar alles voor web de keuze heeft deze te verstrekken tegen een vergoeding betaald aan Alles voor Web van EUR 350.
7.6  Alles voor Web kan geen kopie van de gehele website leveren.
7.7 Alles voor Web is nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen voor zover de klant een overeenkomst opzegt.
7.8 Alles voor Web heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer klant een of meerdere betalingen niet heeft voldaan.

8. (Leverings)termijnen

8.1 De door Alles voor Web genoemde (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen geen fatale termijnen voor Alles voor Web.
8.2 Alles voor Web heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer klant een of meerdere betalingen niet heeft voldaan.
8.3 Wanneer Alles voor Web bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst afhankelijk is van de klant zoals het ontvangen van gegevens of informatie zal het termijn op de eerste van de komende maand ingaan en de nog te ontvangen informatie later worden toegevoegd.
8.5 Alles voor Web heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.  Prijzen

9.1 Alle door Alles voor Web geoffreerde overeenkomsten en prijzen zijn Exclusief BTW.
9.2 Alles voor web heeft het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen.
9.3 De prijzen staan vermeld op www.allesvoorweb.nl/prijzen/
9.4 De klant betaald voor de diensten van het gekozen pakket de vermelde prijs. Voor diensten die niet vastgelegd zijn in de overeenkomst of het pakket, geldt het bij Alles voor Web gebruikelijke uurtarief van €80,- excl BTW tenzij anders is overeengekomen.

10.  Betaling

10.1 Alles voor Web hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.2 Alles voor Web behoudt zich het recht voor bedragen van de facturen na automatische incasso of verzending te wijzigen.
10.3 Wanneer de klant niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dan is Alles voor Web gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of haar dienstverlening op te schorten.

11.  Dienstverlening en garanties

11.1 Alles voor Web spant zich in om de klant optimaal van dienst te zijn. Een 100% foutloze dienstverlening is technisch onmogelijk. Dit omdat Alles voor Web afhankelijk is van derden is sommige situaties. Er is geen 100% foutloze dienstverlening garantie.
11.2 Alles voor Web zal de klant tijdig informeren over eventuele wijzigingen in dienstverlening of technische onderdelen hiervan. 
11.3 Wanneer een klant de automatische incasso niet kan voldoen om wat voor reden dan ook en dit niet tijdig heeft aangegeven waardoor er een zo genoemde ”chargeback” plaats vindt, kan Alles voor Web hier €10,- administratie kosten voor rekenen. 

12.  Aansprakelijkheid

12.1 Alles voor Web sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade uit.
12.2 Alles voor Web sluit iedere aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte en gevolgschade uit.
12.3 Eventuele schade dient de klant zo spoedig mogelijk bij Alles voor Web te melden
12.4 Alles voor Web is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat er onjuiste onvolledig of valse informatie is verstreken aan Alles voor Web door klant.
12.5 Indien er de schade is ontstaan door opzet vervallen alle genoemde beperkingen en uitsluitingen.


13.  Vrijwaring

13.1  De klant vrijwaart Alles voor Web stelt Alles voor Web vrij van eventuele aanspraken van derden schade lijden door  het handelen of nalaten van de klant.
13.2  Wanneer Alles voor Web wordt aangesproken door derden, dan is de klant gehouden Alles voor Web zowel buiten als in rechte bij te staan. 

14.  Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer en of Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a.: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, landelijke- of mondiale infrastructurele storingen, ziekte of het overlijden van Opdrachtnemer

14.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
14.3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
14.4. Opdrachtgever zal ten allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.
14.5. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
15.  Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld, tenzij voormelde rechten voor het verstrekken van de Opdracht door Opdrachtnemer bij de wettelijk voorgeschreven instanties zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd.
15.2. Alle schriftelijke en elektronische documentatie worden geleverd aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer na beëindiging van het project.
15.3. Alle door Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen niet door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

17.  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1.   Op alle aanbiedingen van Alles voor Web en Overeenkomsten tussen Alles voor Web en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.  Contact

18.1.   Voor vragen opmerkingen of klachten kan gemaild worden naar info@allesvoorweb.nl of bellen naar +31 13 36 99 131

Waar mogen wij het gratis voorbeeld naartoe sturen?

Vergeet niet jouw gratis voorbeeld website aan te vragen!